Alle leerlingen tellen mee en doen mee

Bericht van de ouderraad

Volgens de wet is de vrijwillige ouderbijdrage écht vrijwillig. Dat wil zeggen dat ouders zelf kunnen beslissen of ze betalen. Als je niet betaalt, mag je kind altijd meedoen. Zowel basisscholen als middelbare scholen mogen geen enkel kind uitsluiten van activiteiten die de school organiseert. Die wettelijke bepalingen zijn er niet voor niets. Het gaat om gelijke kansen. Ieder kind moet mee kunnen doen aan activiteiten die de school aanbiedt. Of er nu wel of geen ouderbijdrage is betaald. Vanwege de huidige economische situatie is het kúnnen betalen van een ouderbijdrage echter voor steeds meer ouders een probleem.

Doordat er via de vrijwillige ouderbijdrage merkbaar minder financiële middelen binnenkomen moeten scholen soms afwegingen maken tussen de verschillende aangeboden activiteiten, immers als er onvoldoende geld beschikbaar is, zullen er bepaalde activiteiten moeten worden geannuleerd. Vanuit de ouderraad sparren we over dit onderwerp met de schoolleiding en proberen we mee te denken in praktische oplossingen met betrekking tot nut en noodzaak van onderdelen van het aanbod en dat gesprek te voeren in relatie tot de reguliere bekostiging en de ouderbijdrage. Geopperde suggesties hierin zijn bijvoorbeeld; ouders de mogelijkheid geven tot gespreid betalen, de optie bieden aan ouders die niet het hele bedrag kunnen opbrengen, om alleen het deel dat wel kan worden opgebracht te betalen of om meer bemiddelde ouders de mogelijkheid te geven om meer dan alleen het opgegeven bedrag bij te dragen.

Samengevat: Alle leerlingen tellen mee en doen mee, ook als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat wanneer er onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn dat directe gevolgen heeft voor alle leerlingen omdat bepaalde activiteiten dan misschien niet kunnen worden georganiseerd. De ouderraad vraagt daarom de schoolleiding om op gebied van de vrijwillige ouderbijdrage maximale flexibiliteit te bieden en vraagt de ouders om een actieve houding aangaande dit onderwerp om gezamenlijk alle leerlingen de nodige activiteiten te kunnen bieden.