Ondersteuning

Ondersteuning

Als het gaat om ondersteuning staat bij ons de behoefte van de leerling centraal. We streven ernaar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte met hulp op maat op weg te helpen en een prettige schooltijd te laten beleven. Daarin werken we graag samen met jou en je ouders om zo te komen tot optimale groei voor de leerling.

Onze structuur is opgebouwd uit momenten waarin steeds een andere professional aan zet is. Indien wenselijk kan er een ondersteuningsadvies worden ingewonnen bij het interne zorgteam of het zorgadviesteam (zat) dat uit externe partners bestaat.

Mentor

De mentor is op onze school de spin in het web als het gaat om ondersteuning. Op individueel niveau is de mentor het aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders en collega’s. Doorgaans heeft de mentor een signalerende rol en als nodig is, kan de mentor ook interventies plegen. Dit alles gebeurt in overleg met de conrector. De conrector en de mentor kunnen samen besluiten dat  zij advies inwinnen bij het interne en het externe zorgteam. Het doel is te allen tijde dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft.

Ook houdt de mentor toezicht op het klassenklimaat. Hij of zij zorgt voor een veilige groepsvorming door middel van een mentormethode, teambuildingsactiviteiten en groepsopdrachten.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dit heeft gevolgen voor het volgen van de lessen en het maken van huiswerk en toetsen. Hoe gaan we met dyslexie om? Welke ondersteuning bieden we leerlingen met dyslexie?

Anti-pestprotocol

Pesten vindt vooral plaats in de onderbouw in de leerjaren 1, 2 en 3. Soms komt pesten ook voor in de hogere leerjaren. Pesten komt voor in de klaslokalen en erbuiten. Moderne media spelen hierin vaak een belangrijke rol. Het is de taak van de school om adequaat op te treden tegen het pesten van leerlingen en tegen pesters. Het beleid van onze school is erop gericht dat gepeste leerlingen zich zo snel mogelijk weer veilig voelen. 

Vertrouwenspersoon

Helaas raakt een opgroeiende jongere soms in de problemen. De oorzaken hiervan kunnen heel divers zijn, en zowel binnen als buiten de jongere zelf liggen. Bij moeilijkheden is in eerste instantie de mentor het aanspreekpunt.

Omdat situaties soms gevoelig liggen, is er de mogelijkheid om naar een vertrouwenspersoon te gaan. Deze biedt in eerste instantie een luisterend oor voor leerlingen. Als uit gesprekken blijkt dat professionele hulp gewenst is, zal de vertrouwenspersoon deze op passende wijze proberen te organiseren.

Extra’s

‘t Atrium heeft specifieke deskundigheid op het gebied van algemene cognitieve, sociaal-emotionele en fysiek-medische begeleiding. Naast wat elke docent in de opleiding heeft geleerd, zijn er docenten die leerlingen begeleiden en docenten die de vakdocenten begeleiden. Beide groepen docenten zijn geschoold of worden op dit moment geschoold.

Coaches

Op ’t Atrium werken wij met coaches voor leerlingen die leerlingen een duwtje in de juiste richting kunnen geven. Elke coach heeft hierbij zijn expertisegebied waarbij ons uitgangspunt is om de hulpvraag van de leerling zo goed mogelijk te matchen aan de expertise van de coach. Voorbeelden van expertisegebieden van onze coaches zijn: ADD/ADHD, ASS, executieve functies, hoogbegaafdheid, faalangst, sociale vaardigheden.

SOVA-training

De SOVA-training is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met sociale interacties. In een veilige, kleine groep werken zij aan hun sociale vaardigheden. Voorbeelden zijn onder meer ‘nee’ leren zeggen, complimentjes geven en ontvangen, een gesprek met iemand aangaan, etc. De training wordt verzorgd door twee trainers.

TOV-training

Op school wordt er op de weg van brugklas tot diploma belang gehecht aan goede cijfers en resultaten. Stress en werkdruk horen er in zekere mate bij. 

Taalondersteuning

In de brugklas wordt in september een signaleringsdictee afgenomen. Leerlingen die opvallend laag scoren, worden ingedeeld voor taalbegeleiding. Bij taalbegeleiding werken we met Nieuwsbegrip.

Bijles door bovenbouwleerlingen

Als een leerling moeilijkheden heeft met een bepaald vak, dan is het mogelijk om bijles te krijgen van een bovenbouwleerling. 

Ondersteuningsteam

De ondersteuningscoördinatoren organiseren de ondersteuning voor alle leerlingen binnen de school, waarbij er zo veel mogelijk maatwerk geboden wordt. Hierbij is er veel contact met onder andere mentoren, vakleerkrachten, orthopedagoog, coaches, brugfunctionaris, schoolarts, leerplicht en eventueel andere externe instanties. De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor afstemming tussen verschillende partijen en zet hierbij in op de juiste (extra)ondersteuning voor de leerling. De ondersteuningscoördinator speelt een belangrijke rol bij het werken met en opstellen van handelingsplannen (OPP).

De ondersteuningscoördinatoren zijn:

  • Myrthe van Oostveen (vwo 1 t/m 6)
  • Lisette van der Niet (havo 3/4/5 en mavo 3/4)
  • Koen van Ieperen (leerjaar 1 en 2 (behalve vwo) )

Brugfunctionaris

Onze brugfunctionaris op school is Said Airass. Said werkt één dag in de week bij ons en is daarnaast jeugdhulpverlener bij het wijkteam Schothorst. Said is de persoon die een brug slaat tussen school en hulpverlening. Soms loopt een leerling vast op school of heeft deze leerling juist problemen thuis en kan hij of zij wel een steuntje in de rug gebruiken. Said gaat hierover in gesprek met de leerling en kan indien nodig contact leggen met thuis en extra hulp inzetten vanuit het wijkteam. Als blijkt dat het wijkteam niet de juiste hulp kan bieden kan Said samen met de leerling en thuis een hulpvraag voor een andere externe professional vormgeven. Said is elke donderdag aanwezig om leerlingen te spreken.

Schoolpsycholoog

Onze schoolpsycholoog is 2 dagen per week aanwezig. De schoolpsycholoog spreekt leerlingen individueel als hier aanleiding voor is. Ze heeft overleg met de ondersteuningscoördinatoren en adviseert tijdens het intern zorgoverleg. De schoolpsycholoog voorziet docenten van handelingsadviezen met betrekking tot leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Ook adviseert zij de coaches omtrent begeleiding en stelt met de ondersteuningscoördinator OPP’s op indien nodig. De schoolpsycholoog is onderdeel van de intakecommissie bij de aanname en voert intakegesprekken met leerlingen met ondersteuningsbehoefte.

Externe partners

Daar waar nodig werken wij samen met de GGD, Leerplichtambtenaar, Kleine Prins en/of Coach & Co.

GGD

Mevrouw Selcuk, de schoolverpleegkundige, en mevrouw Faassen, onze schoolarts, zijn nauw betrokken bij de gezondheid van onze leerlingen. Indien nodig kan er een consult worden aangevraagd door zowel ouders als de mentor. Jaarlijks wordt de gezondheidscheck afgenomen bij onze tweede- en vierdeklassers. Dit is een digitaal onderzoek waarbij preventief mogelijke gezondheidsrisico’s worden opgespoord. Mevrouw Faassen heeft ook zitting in het aansluiting onderwijs jeugdhulp (AOJ)-overleg.

Leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is nauw betrokken bij het verzuim van onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk voor de ontwikkeling van elke leerling dat een leerling onderwijs geniet. Als dit om wat voor reden dan ook in het gedrang komt, kijken we samen met de leerplichtambtenaar naar een passende oplossing. Ook neemt de leerplichtambtenaar zitting in het  aansluiting onderwijs jeugdhulp (AOJ)-overleg.

Kleine Prins

De Kleine Prins is een organisatie waarmee wij samenwerken als een leerling vanwege een chronische ziekte of een handicap ondersteuning nodig heeft bij het volgen van onderwijs. Zij bieden ambulante begeleiding met als doel het onderwijs en de voorwaarden om aan het onderwijs deel te nemen zo optimaal mogelijk te maken.

Coach & Co

Coach & Co is een coachingsproject van SOVEE. Dit project is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat het op school of thuis niet lekker loopt. De coach is een volwassen vrijwilliger of stagiair(e) van de Hogeschool. Hij/zij stimuleert de jongere om zelf sturing te geven aan zijn/haar toekomst.
Een coach is een soort maatje, dat aandacht geeft, hulp biedt, maar ook leuke dingen met de jongere doet. Een coach kan helpen met schoolse zaken zoals huiswerk of planning, werkt aan een wederzijdse vertrouwensband en spreekt ook over alles wat de jongere bezighoudt.
Zowel school als ouders kunnen een leerling aanmelden voor dit project.

Huiswerkbegeleiding

Sommige leerlingen vinden het lastig om zelfstandig aan hun huiswerk te beginnen. Ze snappen het niet goed en hebben uitleg nodig.
Deze leerlingen hebben de mogelijkheid om naar de (betaalde) huiswerkbegeleiding van Ineke Smeels te gaan. Ineke is al 21 jaar verbonden aan ’t Atrium. Ze is echter niet in dienst van de school.

JOSEE- passend onderwijs

JOSEE is een gezamenlijk initiatief van SWV de Eem (primair onderwijs) en SWV V(S)O Eemland (voortgezet onderwijs). Ouders en jeugdigen kunnen hier met al hun vragen en zorgen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden.