Rechten & plichten

Leefregels en afspraken

Een school is een gemeenschap waarbinnen afspraken nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren. Deze staan verwoord in het leerlingenstatuut.
We hebben afspraken gemaakt over wat we wel doen en wat we niet doen op ‘t Atrium. Uitgangspunt daarbij is respect voor elkaar en de omgeving.

Thuis of in de kluis – Een smartphonevrije school!

Leerlingen mogen vanaf nu geen smartphones meer in de school meenemen. Begrijpelijk dat bereikbaarheid onderweg belangrijk is, dus mogen leerlingen hun smartphone – op eigen risico – in hun kluis bewaren. Leerlingen zonder kluisje kunnen er een regelen via de receptie. Bij medische noodzaak voor smartphonegebruik kunnen leerlingen contact opnemen met de receptie.

Leerlingenstatuut

Net als elke middelbare school in Nederland heeft ’t Atrium een leerlingenstatuut. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen en er staat beschreven wat je van je docenten mag verwachten, maar ook wat docenten van jou mogen verwachten. In dit statuut zijn alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. Ook staat in het leerlingenstatuut hoe de school omgaat met de privacy van leerlingen.
Het leerlingenstatuut is samen met de leerlingenraad opgesteld.

PTA

Het PTA  (programma van toetsing en afsluiting) laat zien welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen.

Bevorderingsnormen

Aan het einde van het schooljaar wordt door de docentenvergadering bepaald welke leerlingen naar een hoger leerjaar worden bevorderd. In het document bevorderingsnormen ’t Atrium lees je wanneer je doorstroomt naar een hoger leerjaar, wanneer je in de bespreekzone valt en wanneer je ‘afstroomt’.

Privacy

De scholen binnen de Onderwijsgroep Amersfoort verwerken van al haar leerlingen persoonsgegevens. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling, waarna de gegevens van de leerling in het leerlingdossier worden verwerkt. Ook werken de scholen met digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen.
Meer over privacy

Ouderbijdrage

Een groot deel van de kosten voor het onderwijs wordt door de overheid gedragen. Ook de kosten voor schoolboeken en lesmateriaal vallen daaronder. Toch komt een aantal onderdelen, die wij wel aanbieden omdat wij ze belangrijk vinden voor het onderwijs van uw zoon of dochter, niet in aanmerking voor vergoeding door de overheid. Wij vragen u daarom een vrijwillige bijdrage voor deze extra kosten die wij als school maken voor uw kind(eren).