Leefregels en afspraken

Leefregels en afspraken

Een school is een gemeenschap waarbinnen afspraken nodig zijn om optimaal te kunnen functioneren. Deze staan verwoord in het leerlingenstatuut, dat hier is terug te vinden. We hebben afspraken gemaakt over wat we wel doen en wat we niet doen op ‘t Atrium. Uitgangspunt daarbij is respect voor elkaar en de omgeving maar ook voor wie we zijn en wie we mogen zijn. Hiermee is het ook duidelijk dat we niet alleen iedereen om ons heen tevreden houden maar ook dat we aan onszelf mogen denken. Onze afspraken zijn verwoord in de volgende uitspraken:

 • We benaderen elkaar positief
 • We luisteren naar elkaar
 • We praten met elkaar en niet over elkaar
 • We respecteren verschillen
 • We zijn zuinig op onze en op elkaars spullen
 • Eten en drinken doen we in de aangewezen pauzeplekken of op het schoolplein  
 • We ruimen onze rommel op, we zorgen samen voor een schone schoolomgeving

Daarom spreken we het volgende af: 

Kleding

Net zoals de andere scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort kent ’t Atrium de afspraak dat de kleding die door leerlingen gedragen wordt, op geen enkele wijze de communicatie met docenten en medeleerlingen mag hinderen en ook op geen enkele wijze aanstootgevend mag zijn. Je draagt géén petten, mutsen, capuchons en zonnebrillen in het klaslokaal of in de gangen, en je doet je jas en koptelefoon of oortjes uit in het klaslokaal, omdat dit een actieve deelname aan de les kan beperken. De schoolleiding kan een uitzondering maken op de regel met betrekking tot jassen in de klas, als er van overheidswege wordt opgeroepen om te ventileren in de scholen. 

Daarnaast is bij de gymlessen het dragen van sportkleding verplicht. Sportschoenen met zwarte zolen zijn alleen toegestaan als deze niet afgeven (non marking). Leerlingen uit de sportklassen hebben een eigen kledingpakket, dat door de school wordt verstrekt. Voor leerlingen die een hoofddoek dragen, is een sporthoofddoek verplicht. 

Fietsenstalling

Je plaatst je fiets, bromfiets of scooter tussen de rekken van de fietsenstalling. De fietsenstalling is nadrukkelijk geen pauzeplek! Stalling geschiedt op eigen risico. 

Kluisjes

Je krijgt bij de start op ’t Atrium een kluisje toegewezen en je krijgt hiervoor een kluissleutel. Deze sleutel wordt bij het verlaten van de school weer ingeleverd. Je neemt je spullen aan het begin van de dag of tijdens de pauzes mee uit je kluisje. De school behoudt zich het recht voor om, als daar aanleiding toe is, een controle van de kluisjes te houden. Bij een dergelijke controle zijn altijd twee medewerkers van de school aanwezig. 

Schoolpas

Aan het begin van het schooljaar krijg je een (nieuwe) schoolpas. Deze pas heb je nodig om boeken te lenen in de mediatheek, te printen en om toegang te krijgen tot een schoolfeest.  

Gebruik van de lift

Je mag alleen van de lift gebruik maken als je een liftpas in je bezit hebt. Een liftpas is aan te vragen bij de receptie. Er mag één medeleerling mee in de lift. 

Beschikbaarheid

Je woont uiteraard alle lessen bij. We gaan er daarom vanuit dat je het hele schooljaar tussen 8.00 en 16.30 uur beschikbaar bent voor lessen en overige schoolactiviteiten. Op sommige momenten, bijvoorbeeld bij excursies of reizen, kan een schooldag nog wat langer duren. Wij berichten hier dan altijd tijdig over.

Op tijd aanwezig

5 minuten voordat een les begint mag je naar het lokaal. Daarvóór mag je je alleen bevinden in de entreehal. Bij aanvang van de les, ben je aanwezig in het lokaal en ben je klaar voor de les. 

Als je te laat bent, dan meld je je bij de receptie. Met een briefje van de receptie kun je dan worden toegelaten in de les. De receptie bepaalt vervolgens of je de volgende schooldag om 8.00 uur op school moet komen. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt er contact opgenomen met thuis om hierover duidelijke afspraken te maken. 

Lesuitval

Soms valt een les onverhoopt uit. Je kan dan vanaf 7.30 uur de roosterwijzigingen in Magister zien. Je weet dus daardoor op tijd als het eerste lesuur vervalt. Leerjaar 1 en 2 krijgen een invaldocent als er door lesuitval een tussenuur ontstaat. Leerlingen van leerjaar 3 en hoger kunnen zelfstandig aan het werk in onze studiehallen of kunnen zich inplannen voor een SST-uur. Als een docent of invaldocent bij aanvang van de les niet verschijnt, informeert de klassenvertegenwoordiger bij de receptie. De overige leerlingen wachten voor het lokaal op een nadere instructie. 

Een groene kaart halen (Je bent uit de les gestuurd)

Het kan voorkomen dat een medewerker je uit de les verwijdert en dan vraagt om een groene kaart te halen. Je wordt dan dus uit de les gestuurd en je meldt je bij lokaal 108. Je gaat op dat moment niet in gesprek of in discussie met de medewerker. Je gaat de groene kaart halen, de groene kaart is bedoeld om na afloop van de les met de medewerker in gesprek te gaan. Jij krijgt een plek om te werken in lokaal 108 en je geeft (op de groene kaart) aan wat er volgens jou gebeurde, de medewerker zal daarnaar luisteren en in het herstelgesprek ook aangeven waarom hij/zij jou heeft gevraagd een groene kaart te halen. Dit gesprek is bedoeld om de relatie tussen de leerling en medewerker te herstellen. 

Naar aanleiding van het herstelgesprek met de medewerker kan de medewerker besluiten dat jij een lesuur (van 40 minuten) moet inhalen of dat er een andere consequentie volgt voor je gedrag. Je mentor en de leerlingcoördinator van jouw leerjaar worden altijd op de hoogte gebracht, zij voeren zo nodig ook een gesprek met je om samen te bekijken of je hulp nodig hebt.  

Als je de les niet uitgaat of weigert een groene kaart te halen, dan weiger je dus een directe instructie van een medewerker en volgt er altijd een passende maatregel van de conrector. De groene kaart is bedoeld om ná de les het gesprek aan te gaan, maak dus gebruik van die mogelijkheid en volg de instructie op. 

Foto en film, gebruik mobiele telefoon

Je maakt onder schooltijd of bij schoolevenementen geen geluidsopnames, foto’s of filmpjes van leerlingen of medewerkers, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen hebt. Het is ook niet toegestaan om foto’s en filmmateriaal van onze website te gebruiken of dit materiaal te veranderen.  

Het gebruik van de mobiele telefoon binnen het leslokaal is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van een medewerker. Aan het begin van de les doe jij je mobiele telefoon in de telefoontas. Bij het niet naleven van deze afspraak neemt een medewerker het toestel in gedurende de les. Je kan de mobiele telefoon dan om 15:45 uur ophalen bij de receptie. Laptops of mobiele telefoons mogen in de les worden gebruikt als de medewerker hiervoor toestemming geeft. Telefoneren doe je op de pauzeplekken; muziek wordt niet versterkt afgespeeld op de telefoon.  

Pauzes

Op ’t Atrium kun je op de volgende plekken pauzeren:  

 • Buiten: schoolplein en grasveld. 
 • Op de begane grond: de entree, de hal voor de conciërgekamer. 
 • Op de begane grond: de hal Nederlands (voor havo 5). 
 • Op de eerste verdieping: de aula, de kantine. 
 • Op de eerste verdieping: de hal Engels (voor vwo 6). 

Als je in de pauze gebruik wil maken van de mediatheek, dan kun je hier gedurende de eerste vijf minuten van de pauze naar toe gaan. Teruggaan naar een pauzeplek mag daarna altijd. De pauzes kunnen uiteraard ook gebruikt worden om naar het toilet te gaan. Onder lestijd naar het toilet gaan, mag alleen na toestemming van de docent. 

Schoolterrein verlaten

Tijdens de pauzes en tussenuren mogen de leerlingen uit de onderbouw (leerjaar 1 & 2) het schoolterrein niet verlaten. Zit je in de midden- of bovenbouw? Dan mag je het schoolterrein wel verlaten, mits je geen overlast veroorzaakt in de omgeving van de school. Het schoolterrein is onder schooltijd alleen toegankelijk voor Atrium-scholieren en medewerkers. 

Wat doe je niet op school?

De volgende zaken zijn uiteraard niet toegestaan op school, op het schoolterrein of in de nabije omgeving van de school:

 • Roken
 • Gebruik of bezit van alcohol of energydranken
 • Gebruik of bezit van (speelgoed)wapens en vuurwerk
 • Kauwgom
 • Gokken
 • (Fysiek) geweld
 • Vernieling wordt niet getolereerd en eventuele schade wordt altijd op de leerling (of diens ouders/verzorgers) verhaald.

 We nemen passende maatregelen als aan deze afspraken niet wordt voldaan.