Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dit heeft gevolgen voor het volgen van de lessen en het maken van huiswerk en toetsen. Het is begrijpelijk dat u graag wilt weten hoe we de zaken met betrekking tot dyslexie op ’t Atrium geregeld hebben. Hoe gaan we met dyslexie om? Welke ondersteuning bieden we de leerlingen? Deze informatie kunt u op deze pagina vinden.

Bij veel leerlingen wordt dyslexie al op de basisschool ontdekt. Er zijn echter ook leerlingen bij wie pas later duidelijk wordt dat er sprake is van dyslexie als ze grotere hoeveelheden tekst moeten verwerken en in aanraking komen met meerdere talen.   

Als uw kind dyslexie heeft of u vermoedt dat uw kind dyslexie heeft, kan ’t Atrium u hierin ondersteunen.

U heeft het vermoeden dat uw kind dyslectisch is

Het komt voor dat dyslectische leerlingen bij ons in de eerste klas komen, maar dat dyslexie (nog) niet officieel is vastgesteld. Om die reden, en om andere taalproblemen of taalachterstanden te achterhalen, maken voor de herfstvakantie alle leerlingen uit de eerste klas een leestest van Diatekst en een signaleringsdictee van het dyslexieprotocol VO. Bij sommige leerlingen zijn er na het maken van deze testen aanwijzingen voor dyslexie. Zij maken dan extra testen bij de dyslexiecoördinator. Naar aanleiding van de resultaten van deze testen kan het zijn dat een leerling geadviseerd wordt om meer te oefenen met taal, maar de leerling kan ook direct doorverwezen worden naar een extern testbureau. Als uit de testen van het testbureau blijkt dat er sprake is van dyslexie dan krijgt de leerling een dyslexieverklaring.

Uw kind heeft (al) een dyslexieverklaring

Wanneer een leerling al een dyslexieverklaring heeft, dan is het belangrijk dat wij een kopie van de verklaring ontvangen. Aan de hand van de dyslexieverklaring bekijken we samen met de leerling welke ondersteuning we kunnen bieden. ’t Atrium beschikt over de volgende ondersteuningsmogelijkheden: 

  • Extra tijd bij toetsen.
  • Een apart lokaal voor het maken van toetsen op laptops tijdens toetsweken.
  • Een aparte beoordeling van spelling waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat de leerling dyslectisch is.
  • Toetsen met een overzichtelijke lay-out en geschikt lettertype en -grootte voor dyslectische leerlingen. 
  • Het maken van toetsen op de laptop en met behulp van Claroread 
  • Maatwerk faciliteiten op basis van de behoefte van de leerling.

Samen met de leerling en waar nodig de ouders bepaalt de dyslexiecoördinator welke ondersteuning nodig en gewenst is om goed onderwijs te volgen. Deze faciliteiten komen op een persoonlijke dyslexiekaart te staan.

Ondanks deze ondersteuning kan een leerling tegen problemen aanlopen. In veel gevallen kan de vakdocent de leerling helpen, maar in sommige gevallen is er meer begeleiding nodig. De dyslexiecoördinator of één van de coaches helpt en coacht een leerling dan om (zelfstandig) de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door een leerling verschillende leerstrategieën aan te leren, door te helpen met het opzetten en volgen van een planning en adviezen te geven op het gebied van onder andere lezen met behulp van luisterboeken en leren met behulp van overhoor- en voorleesprogramma’s.  
Plannen is een belangrijk aandachtspunt voor dyslectische leerlingen. ’t Atrium heeft er daarom bewust voor gekozen om al het huiswerk en de toetsen in Magister te noteren. Dit zorgt ervoor dat ouders thuis mee kunnen kijken en hun zoon/dochter kunnen helpen met plannen. Het is echter wel belangrijk dat de leerling zelf ook al het huiswerk noteert in de eigen agenda. 

Een enkele keer heeft een leerling structurele begeleiding nodig in de vorm van remedial teaching. In dat geval kunnen ouders/verzorgers externe ondersteuning op maat zoeken. ’t Atrium beschikt niet over een remedial teacher.

Met de ondersteuning die we dyslectische leerlingen bieden willen we bereiken dat deze leerlingen zo min mogelijk hinder ondervinden van het feit dat ze dyslectisch zijn en dat ze op een goede manier kunnen omgaan met hun dyslexie.

Websites

Bureaus voor onderzoek naar en behandeling van dyslexie:

www.masterplandyslexie.nl

www.steunpuntdyslexie.nl

www.lexima.nl 

www.dedicon.nl

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de dyslexiecoördinator mevrouw P. (Petra) Schuitemaker (p.schuitemaker@t-atrium.nl).