Ouderraad

Wat is de Ouderraad?

De ouderraad is dé schakel tussen de gezamenlijke ouders/verzorgers en de school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders/verzorgers meer te betrekken bij onze school. De ouderraad denkt en praat mee waardoor zij positief kunnen bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken. De ouderraadbijdrage biedt daarvoor de middelen.

De ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de Schoolleiding en de Medezeggenschapsraad. Om die rol goed te kunnen vervullen staat de ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders/verzorgers als de Schoolleiding. De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan op school. Ouders hebben drie zetels in die raad. De ouderraad geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies.

Samenstelling van de Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ten hoogste zestien ouders van leerlingen van ‘t Atrium. Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden om zitting te nemen in de raad. De Ouderraad overlegt, in aanwezigheid van de Schoolleiding, 5 keer per jaar op een doordeweekse avond over zaken die betrekking hebben op de leerlingen, het onderwijs en het schoolgebouw. In de afgelopen jaren is gesproken over de onderwijsvisie, de veiligheid op school, de COVID-19 maatregelen, de promotie en profilering van de school en uiteraard het nieuwe flexrooster.

De OR bestaat met ingang van het schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden: 

Algemeen lid:

 • Ahmed Eltayeb
 • Anne Schoonderbeek
 • Arianne Hemkes
 • Fabian Wouters
 • Florinda Schreurs
 • Irene Janssen 
 • Mechteld Noorlander
 • Saskia Delhez
 • Voorzitter: Wouter Jansen
 • Secretaris (notulist): Akke Albeda
 • Penningmeester: Erik ten Hove

De Ouderraad is te bereiken via ouderraad@t-atrium.nl

Ouderbijdrage

De ouderraad beheert de ouderraadbijdrage die u jaarlijks vrijwillig betaalt. Hiermee worden bijzondere activiteiten binnen de school betaald zoals een bijdrage voor sport- en kunstactiviteiten en voor introductie activiteiten voor brugklasleerlingen.

Ook verzorgt de ouderraad met de ouderraadbijdrage de algemene ouderavond, het huiskamerproject in de examenweek en nog veel meer. Eén keer per jaar legt de ouderraad verantwoording af aan de ouders/verzorgers door middel van een algemeen- en financieel jaarverslag. Hierin kunt u precies lezen wat wij met de ouderraadbijdrage hebben gedaan.

Algemene ouderavond

De ouderraad organiseert jaarlijks een Algemene Ouderavond. Op deze avond is er een interessante spreker of kunt u deelnemen aan een workshop over zaken die actueel zijn voor ouders/verzorgers van leerlingen zoals: pubers, alcohol en drugs, veiligheid, social media, zelfvertrouwen en internet.

Huiskamerproject

Jaarlijks organiseert de ouderraad het huiskamerproject. De ‘Huiskamer’ is bedoeld om leerlingen die aan het landelijke eindexamen deelnemen een gezellige plek te geven om tot rust te komen tussen en na de examens. In een als huiskamer ingericht lokaal hebben de leerlingen de gelegenheid om iets te drinken en te eten en vooral om hun vragen en ervaringen met elkaar te delen. Ieder jaar blijkt weer dat de Huiskamer door velen wordt bezocht en wordt gewaardeerd. De ouderraad kan de leerlingen deze faciliteit aanbieden omdat de ouders/verzorgers van eindexamenleerlingen daar ook tijd voor beschikbaar stellen.

Contactgegevens OR

Per post:
OR postvak in de docentenkamer,
Paladijnenweg 611
3813 KD Amersfoort

Per mail:
E-mail: ouderraad@t-atrium.nl