Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) - mavo

LOB – mavo

Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB)

Op deze nieuwspagina vind je alle informatie over de loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) voor de mavo.

Mavo/havo 2 

In de tweede klassen mavo/havo kiezen leerlingen dit schooljaar allemaal een vakkenpakket voor de bovenbouw van de mavo. Hiermee wordt bedoeld: mavo 3 en 4.  Voor leerlingen die uiteindelijk doorstromen naar havo 3, komt het gekozen vakkenpakket te vervallen. De profiel- en vakkenpakketkeuze op de havo vindt namelijk pas plaats in havo 3.  
 
Tijdens de mentorlessen besteden we tijd en aandacht aan Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding (LOB). Na de herfstvakantie beginnen leerlingen onder begeleiding van hun mentor met dit keuzeproces. We gebruiken hiervoor de digitale methode Qompas Profielkeuze. In december en januari geven vakdocenten voorlichting over (nieuwe) vakken. Ook volgen alle leerlingen dit jaar een reeks proeflessen Scheikunde en Economie, omdat ze deze vakken niet kennen maar wel kunnen kiezen in het vakkenpakket.  
 
Medio januari 2024 worden alle ouders van leerlingen uit mavo/havo 2 uitgenodigd voor een informatieavond waarbij alle details rond de vakkenpakketkeuze worden besproken en ook de mogelijke routes naar het mbo en hbo. Leerlingen maken in dezelfde periode in de mentorles eerst een voorlopige vakkenpakketkeuze. Deze kan nog worden aangepast tot 4 april. Dan wordt de keuze voor het vakkenpakket definitief.  

In A-week 3, op donderdag 18 april, gaan de leerlingen een dag stagelopen bij familie of bekenden en zo ervaren wat een beroep inhoudt, dit als een eerste oriëntatie op studie en beroep.  

oktober 2023 Start LOB 
16 januari 2024 Informatieavond 
8 februari 2024 Vakkenpakketkeuze (voorlopig) 
4 april 2024 Vakkenpakketkeuze (definitief) 
18 april 2024 Ouder-kind-stage 

Mavo 3 

Open dagen 

In mavo 3 starten we met de oriëntatie op een vervolgopleiding. We moedigen leerlingen aan om tenminste één keer (samen met ouders) een open dag te bezoeken. We hopen natuurlijk dat hier thuis ook over nagepraat wordt. De mentor begeleidt de leerlingen in deze oriënterende fase. Tijdens de mentorgesprekken is LOB een steeds terugkerend onderwerp. We hopen dat de leerlingen aan het einde van mavo 3 zelfs al een idee hebben van een studierichting in het mbo, of zelfs als een mbo-opleiding. 

Oriëntatiemiddagen 

Op drie momenten organiseren de twee belangrijke mbo-scholen in de gemeente Amersfoort de zogenaamde oriëntatiemiddagen. Dit zijn ‘doe-middagen’ waarbij onze leerlingen uit mavo 3 en 4 een middag op het mbo meelopen. Leerlingen mogen hiervoor zelf de keuze maken voor een mbo-richting. Het doel van een oriëntatiedag is dat leerlingen een beter beeld krijgen van de school, de opleiding en van de docenten die voor de klas staan.  

De oriëntatiedagen zullen plaatsvinden op:  
  • 7 december 2023, Oriëntatiemiddag nr. 1 
  • 15 februari 2024, Oriëntatiemiddag nr. 2 
  • 14 maart 2024, Oriëntatiemiddag nr. 3 

Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs 

Als onderdeel van het programma rondom loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) organiseert de decanenkring mavo Eemland ieder jaar de Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs voor mavo 3. Studenten en docenten uit het mbo vertellen tijdens deze voorlichting meer over hun opleiding.  
Dit helpt de leerling ontdekken wat past bij zijn/haar interesses, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. De Voorlichtingsdag Beroepsonderwijs zal 09 november 2023 plaatsvinden bij ROC Midden Nederland aan de Disketteweg in Amersfoort.   

De lange stage  

Ook zullen alle leerlingen uit mavo 3 dit schooljaar een arbeidsoriënterende stage volgen. Tijdens deze stage zullen de leerlingen een week werkzaam zijn als stagiair binnen een gekozen beroepsrichting. Om deze stage te kunnen invullen zullen de leerlingen in de eerste plaats het netwerk van hun ouders nodig hebben. Wij vragen daarbij natuurlijk uw ondersteuning. De stage zal plaatsvinden in A-week 4 van maandag 27 mei 2024 t/m vrijdag 31 mei 2024.

Qompas 

In mavo 3 gaat de leerling ook verder met Qompas Studiekeuze. Het is een middel om leerlingen te ondersteunen bij het maken van keuzes en om met elkaar in gesprek te gaan. Interesses en talenten zijn daarin belangrijke richtingaanwijzers. In de mentor/ LOB-uren krijgen de leerlingen uit mavo 3 de gelegenheid om onder begeleiding van hun mentor aan Qompas en hun studiekeuzetraject te werken. U kunt als ouder thuis met uw kind meekijken in het loopbaandossier van Qompas. 
 

Mavo 4

Open dagen 

In mavo 4 vervolgen we de oriëntatie op een vervolgopleiding. Tijdens dit schooljaar is het van groot belang dat de leerlingen meerdere open dagen bezoeken. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor een open dag door zich aan te melden op de website van ROC Midden Nederland of MBO Amersfoort.(http://rocmn.nl en http://mboamersfoort.nl

Oriëntatiemiddagen 

Op drie momenten organiseren de twee belangrijke mbo-scholen in de gemeente Amersfoort de zogenaamde oriëntatiemiddagen. Dit zijn ‘doe-middagen’ waarbij onze leerlingen uit mavo 3 en 4 een middag op het mbo meelopen. Leerlingen mogen hiervoor zelf de keuze maken voor een mbo-richting. Het doel van een oriëntatiedag is dat leerlingen een beter beeld krijgen van de school, de opleiding en van de docenten die voor de klas staan.  

De oriëntatiedagen zullen plaatsvinden op:  
  • 7 december 2023, Oriëntatiemiddag nr. 1 
  • 15 februari 2024, Oriëntatiemiddag nr. 2 
  • 14 maart 2024, Oriëntatiemiddag nr. 3 

Aanmelden voor mbo-opleiding 

Alle leerlingen uit mavo 4 moeten zich voor 1 april 2024 hebben aangemeld voor een mbo-opleiding. Leerlingen die willen doorstromen naar de havo dienen zich ook in te schrijven voor een mbo-opleiding (bij wijze van vangnet). Het aanmelden verloopt via de website van de opleiding. 

Digitaal doorstroomdossier 

Na de aanmelding maken alle leerlingen een doorstroomdossier aan. Dit gebeurt via het online portaal van Intergrip. In het doorstroomdossier vertellen de leerlingen iets over zichzelf en hoe ze tot de studiekeuze gekomen zijn. Ook de mentor vult een stuk van het dossier in, met name over de eventuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. De leerling stuurt het dossier uiteindelijk op naar de opleiding. Daarna wordt de leerling uitgenodigd voor een ‘intake-gesprek’. Daarna is de plaatsing op de opleiding een feit. 

Verlofaanvraag LOB 

Met het blauwe LOB-verlofformulier (website/receptie) kan er LOB-verlof aangevraagd worden. Bijvoorbeeld wanneer de leerling onder schooltijd een belangrijke activiteit heeft die nodig is voor de loopbaanoriëntatie. Dit kan een stage zijn, een bedrijfsbezoek, een interview, etc. Leerlingen hebben naast een handtekening van hun ouders ook toestemming van de mentor nodig en moeten drie vragen bedenken die ze tijdens het LOB-verlof beantwoord willen hebben die dag. De decaan zorgt, met dit formulier en een bewijs van aanmelding voor de LOB activiteit, dat het verlof in Magister wordt geoorloofd. Ouders kunnen leerlingen niet via de mail afmelden voor LOB verlof!   

LOB op Teams 

In Teams is er in het team van mavo 3 en 4 door de decaan een LOB kanaal ingericht waarin actuele LOB zaken gepost worden. Te denken valt aan open dagen, maar ook artikelen en nieuws in relatie tot studiekeuze. We nodigen iedereen uit deze te lezen. 

Het Loopbaanevenement 

Ook dit schooljaar is er weer een Loopbaanevenement voor leerlingen uit mavo 3 en 4. Tijdens dit evenement presenteren ouders hun beroep via online sessies waar meerdere scholen aan deelnemen. Tijdens de presentaties wordt ingegaan op het werk, wat er aantrekkelijk aan is, hoe een werkdag eruit ziet, hoe ze bij het beroep zijn terechtgekomen en is er veel ruimte voor leerlingen om vragen te stellen. Ouders kunnen natuurlijk meekijken. 

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Nanno van den Hazel, decaan mavo, via n.vanden.hazel@t-atrium.nl