Toelating 2-jarige brugklas

Aanmelding 

Wat tof dat je voor ’t Atrium kiest!

Eind maart melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, digitaal aan op de middelbare school (vo).
Een volledige inschrijving bestaat uit twee stappen. De eerste stap is het invullen van het digitale aanmeldformulier via ons aanmeldportaal. De basisschool vult digitaal het aanmeldingsformulier (OKR) in voor het voortgezet onderwijs in de regio Eemland, waarna dit door de ouder(s)/verzorger(s) wordt ondertekend. Vervolgens wordt dit formulier door de basisschool naar onze leerlingenadministratie verzonden.

Hieronder vind je een link naar een korte video-instructie.

Toelating

Plaatsing 

Voor de plaatsing in een brugklastype wordt uitgegaan van de hieronder genoemde richtlijnen: 

Brugklas V (vwo)  

 • Advies basisonderwijs minimaal vwo 
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Brugklas V/H (vwo/havo) 

 • Advies basisonderwijs minimaal havo 
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Brugklas H/M (havo/mavo) 

 • Advies basisonderwijs minimaal mavo (vmbo-theoretisch) 
 • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Leerlingen die een havo-advies van de basisschool krijgen, kunnen in een vh- of in een hm-brugklas worden geplaatst. Hierin worden de wens van ouder(s)/verzorger(s) en leerling én de scores op het LVS meegenomen. 

Aantal brugklassen

Het schooljaar 2024/2025 start ’t Atrium met maximaal 7 brugklassen.
We houden ons aan procedureafspraken binnen Amersfoort. Die verlangen van ons dat we vermelden wat er gebeurt als er toch een uitzonderlijk aantal leerlingen aangemeld zou worden. In dat geval is loting door een notaris namelijk verplicht. Heb jij per 1 oktober 2023 een broer en/of zus op ’t Atrium? Dan heb jij voorrang. Hierbij geldt dat je op hetzelfde adres woont, zoals geregistreerd bij de gemeentelijke basisadministratie.

Alles over hoe en wanneer de loting plaatsvindt, is te lezen op de website van Van Basis naar Brug

’t Atrium maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort. Mocht jij onverhoopt uitgeloot worden, dan plaatsen we je als het kan en jij en jouw ouders dit wensen op een andere school binnen onze scholengroep waar nog plek is.

Procedure aanmelding en inschrijving

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.

Van de leerlingen die zijn aangemeld, wordt vastgesteld of de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Zo ja, dan stellen we vast wat de ondersteuningsbehoefte is en welke passende ondersteuning we kunnen bieden. Als er geen passend aanbod is op ’t Atrium, wordt in overleg met leerling, ouders en basisschool gezocht naar de best passende oplossing. Zo nee, dan kan de betreffende leerling worden ingeschreven.

Meer informatie is te vinden op www.vanbasisnaarbrug.nl

Aanmelding leerjaar 1

Na het ondertekenen en afronden van de aanmelding gaan jouw ouders akkoord met:

 • het opvragen van relevante informatie over uw kind bij de school van herkomst.
 • het aanmaken van accounts in ons leerlingadministratiesysteem.
 • de geldende schoolregels zoals deze omschreven zijn in onze leefregels en afspraken.
 • de uit deze aanmelding voortkomende verplichting om deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het lesprogramma. Hieronder vallen o.m. deelname aan het brugklaskamp, de excursies bij de profielen en aan de internationale uitwisselingen in klas vier. De daarmee gepaard gaande kosten worden doorberekend aan de ouders via vrijwillige ouderbijdrage.
 • de bespreking van de leerling in het interne ondersteuningsteam als er zich problemen mochten voordoen. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u aangeven of persoonsgegevens en beeldmateriaal van uw kind mag worden gepubliceerd. U krijgt aan het begin van elk schooljaar een bericht waarmee de toestemming kan worden aangegeven.

Vragen? Neem dan contact op met Daniëlle Jennissen, conrector Onderbouw via d.jennissen@t-atrium.nl