Toelating 2-jarige brugklas

Toelating

Aanmelding 

Tussen 25 en 31 maart 2024 melden leerlingen zich, met hun definitieve advies, digitaal aan op de middelbare school (vo).
Actuele informatie over het aanmelden voor het eerste schooljaar staat vanaf  medio maart op onze website.

Plaatsing 

Voor de plaatsing in een brugklastype wordt uitgegaan van de hieronder genoemde richtlijnen: 

Brugklas V (vwo)  

  • Advies basisonderwijs minimaal vwo 
  • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Brugklas V/H (vwo/havo) 

  • Advies basisonderwijs minimaal havo 
  • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Brugklas H/M (havo/mavo) 

  • Advies basisonderwijs minimaal mavo (vmbo-theoretisch) 
  • De informatie van het overdrachtsgesprek met de basisschool ondersteunt de plaatsing 

Leerlingen die een havo-advies van de basisschool krijgen, kunnen in een vh- of in een hm-brugklas worden geplaatst. Hierin worden de wens van ouder(s)/verzorger(s) en leerling én de scores op het LVS meegenomen. 

Aantal brugklassen

Het schooljaar 2024/2025 start ’t Atrium met maximaal 7 brugklassen.
We houden ons aan procedureafspraken binnen Amersfoort. Die verlangen van ons dat we vermelden wat er gebeurt als er toch een uitzonderlijk aantal leerlingen aangemeld zou worden. In dat geval is loting namelijk verplicht.

’t Atrium maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort. Mocht uw zoon/dochter onverhoopt uitgeloot worden, dan plaatsen we uw kind als het kan en u dit wenst op een andere school binnen onze scholengroep waar nog plek is.

Procedure aanmelding en inschrijving

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort (Amersfoort, Nijkerk, Baarn, Soest, Bunschoten) werken samen om te zorgen dat iedere leerling een goede plek in de brugklas vindt. Daarom hanteren zij dezelfde aanmeldprocedure. Zo is het voor iedereen duidelijk hoe de overgang van de basisschool naar de brugklas is geregeld.
Meer informatie is te vinden op www.vanbasisnaarbrug.nl

Aanmelding leerjaar 1

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren de ouder(s)/verzorger(s) akkoord te gaan met de geldende schoolregels zoals deze omschreven zijn in onze leefregels en met de uit deze aanmelding voortkomende verplichting om deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het lesprogramma van ‘t Atrium. Hieronder vallen o.m. deelname aan het brugklaskamp, de excursies bij de profielen en aan de internationale uitwisselingen in leerjaar 4. De daarmee gepaard gaande kosten worden doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s) via vrijwillige ouderbijdrage.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniëlle Jennissen, conrector Onderbouw via d.jennissen@t-atrium.nl